Wireless Doorbell
2,900 Br

Wireless doorbells
– የበር ደወል !
– የተለያየ ድምፅ ያለው
– ለቤት ውስጥ ወይም ለውጭ የሚሆን
– በባትሪ ብቻ የሚሰራ ኤሌክትሪክ ገመድ ዝርጋታ የማያስፈልገው
– 32አይነት የመጥሪያ ድምፅ ምርጫዎች ያለው
– እስከ 100ሜትር ርቀት ድረስ ተራርቆ መቀመጥ የሚችል
Price 2900 ብር

Overview