5in1 MW17 Modio Girls Smartwatch
5in1 MW17 Modio Girls Smartwatch
5in1 MW17 Modio Girls Smartwatch
5in1 MW17 Modio Girls Smartwatch
5in1 MW17 Modio Girls Smartwatch
5in1 MW17 Modio Girls Smartwatch
4,900 Br

5in1 MW17 Modio Girls Smartwatch
-Full Touch Smartwatch
-Supports Bluetooth Call
-ቴክስት መላክ እንዲሁም መቀበል የሚችሉበት
-ከስልክ ጋ በ Bluetooth ተገናኝቶ ስልክ መደወል እንዲሁም ማናገር ይቻላል
– ሁለት ኣትነት ሰኣት ያለው
– የኣንገት
– የጆሮ
– አንዲሁም የአጅ ብራስሌት ያለው ምርጥ ሰኣት
– ለ ጊፍት በጣም ተመራጭ
Price 4900 ብር

Overview

  • Category: Watches
  • Authenticity: Original
  • Condition: New